Reflexology Voetmassage


 

Reflexology Massageook wel bekend als zone therapie heeft een lange geschiedenis. Voetmassage therapie werd al beoefend door de Chinezen sinds 4000 voor Christus en Barefoot Massage werd beoefend door de oude Egyptenaren.

Reflexology Voetmassage | Incense Bali Spa AmsterdamReflexology Massage word vooral toegepast op voeten en benen, maar ook op handen, nek, schouders en oren. Veel Reflexologen geloven zelfs dat alle gebieden van het lichaam overeenkomstige regio’s hebben met de handen, voeten en oren.

Deze behandeling wordt gegeven in een comfortabele stoel

De druk die wordt uitgeoefend bij Reflexology Massage is stevig en wordt vooral gedaan met de duim op verschillende regio’s van de voeten.
Een Reflexology Massage behandeling duurt 30 of 60 minuten en is over het algemeen ontspannend en aangenaam. Als een gebied pijnlijk aanvoelt wordt die plek iets langer bewerkt om het eventuele probleem op te lossen.
Minder op problemen gericht is een ontspannende Voetmassage. Na een dag hard werken en veel staan en lopen is dit een weldaad voor uw voeten. Minstens net zo lekker is een soortgelijke massage voor uw handen. Deze laatste staat niet bij mij op het menu, maar vraag gerust naar de mogelijkheden.
> terug naar het overzicht <

 


(Foot) Reflexology Massage, also known as zone therapy has a long history. Foot massage therapy has been practiced by the Chinese since 4000 BC and Barefoot Massage was practiced by the ancient Egyptians.

Reflexology Voetmassage | Incense Bali Spa AmsterdamIt makes sense if you think of this therapy only to the feet, but Reflexology Massage mainly be done on legs, hands, neck, shoulders and ears. A lot of reflexologists believe even that all areas of the body have corresponding regions with the hands, feet, and ears.

This treatment will be given in a comfortable chair

The pressure applied at Reflexology Massage is firm and is mainly done with the thumb on different regions of the feet.
A Reflexology Massage treatment takes 30 or 60 minutes and is generally relaxing and enjoyable. If an area feels painful is that place something longer edited to any problem.
Less focus on problems is a relaxing foot massage. After a hard day’s work and a lot of standing and walking, this is a treat for your feet. At least as good is a similar massage for your hands. The last is not with me on the menu, but ask me about the possibilities.
> back to the overview <
Share